Give Us Your Feedback

אנו רוצים לייעל את השירותים והתכנים שאנו מציעים לכם.
נשמח לקבל משוב.
 
*מילוי הסקר באופן אנונימי מלבד שם החברה.
מין:
מידת שביעות רצונך הכללית מהחוויה בבנייןכלל לא מרוצהמרוצה במידה מועטהמרוצה במידה בינוניתמרוצה במידה רבהמרוצה רבה מאודמידת שביעות רצונך הכללית מהחוויה בבניין
מידת שביעות רצונך הכללית מWIVכלל לא מרוצהמרוצה במידה מועטהמרוצה במידה בינוניתמרוצה במידה רבהמרוצה רבה מאודמידת שביעות רצונך הכללית מWIV
מידת שביעות רצונך מהשירותים באפליקציית WIVכלל לא מרוצהמרוצה במידה מועטהמרוצה במידה בינוניתמרוצה במידה רבהמרוצה רבה מאודמידת שביעות רצונך מהשירותים באפליקציית WIV
באילו שירותים היית מעוניין/ת להשתמש?