Give Us Your Feedback

אנו רוצים לייעל את השירותים
 שאנו מציעים לכם.
נשמח לקבל משוב 
מידת שביעות רצונך הכללית מחברת הניקיוןלא מרוצה כלללא מרוצהמרוצהמרוצה מאודמרוצה במידה רבה מאודמידת שביעות רצונך הכללית מחברת הניקיון
מידת שביעות רצון מתדירות הניקיוןכלל לא מרוצהלא מרוצה במידה מועטהמרוצה במידה בינוניתמרוצה במידה רבהמרוצה רבה מאודמידת שביעות רצון מתדירות הניקיון
מידת שביעות רצון מאיכות הניקיוןלא מרוצה כלללא מרוצהמרוצהמרוצה מאודמרוצה במידה רבה מאודמידת שביעות רצון מאיכות הניקיון
שביעות רצון ממענה לתלונות / בעיותכלל לא מרוצהלא מרוצהמרוצהמרוצה מאודמרוצה במידה רבה מאודשביעות רצון ממענה לתלונות / בעיות
הערות נוספות